Περίληψη διδακτορικής διατριβής Mahesh NAIR

"Υβριδική σύντηξη δεδομένων και πληροφορίας για την ενίσχυση της ταξινόμησης σήματος ενός συστήματος πολλαπλών λήψεων"

Οι τομείς εφαρμογής της ασύρματης επικοινωνίας αυξάνονται ταχύτατα με τις εξελίξεις στις τεχνολογίες IOT και την επιτυχή εφαρμογή ασύρματων τεχνολογιών σε ιατρικές, αμυντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, η αύξηση της απαίτησης για καλύτερη ποιότητα μετάδοσης, προβλήματα μετάδοσης όπως η διαλείψεις πολλαπλών διαδρομών, οι παρεμβολές μεταξύ διαύλων κλπ. Αυτή η έρευνα θα διερευνήσει πώς η συνένωση πληροφοριών των ίδιων σημάτων από πολλαπλούς δέκτες βελτιώνουν την ακρίβεια της λήψης σε σύγκριση με τη λήψη από ένα μόνο δέκτη. Θα επικεντρωθούμε στη χρήση της υβριδικής σύντηξης αισθητήρων και πληροφοριών για τη βελτίωση της λήψης σήματος για ένα ψηφιακό σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας πολλαπλών λήψεων με τη χρήση της δι-γραμμικής ανάλυσης χρόνου-συχνότητας για την εξαγωγή παραμέτρων, σε περιβάλλον διαλείψεων πολλαπλών διαδρομών. Η απόδοση των ταξινομητών αξιολογείται συγκρίνοντας την απόδοσή τους σε διαφορετικά SNR. Η ακρίβεια ταξινόμησης των δεκτών θα είναι διαφορετική καθώς κάθε δέκτης αναφέρεται σε διαφορετικά χαρακτηριστικά διάδοσης. Διαφορετικοί τύποι και επίπεδα σύντηξης πληροφοριών συγκρίνονται και επιλέγεται η πλέον κατάλληλη μέθοδος για αυτή την εφαρμογή. Αυτή η μέθοδος στοχεύει στο συνδυασμό του σήματος στο επίπεδο αισθητήρα και στο επίπεδο απόφασης καθιστώντας έτσι μια νέα υβριδική μέθοδο σύντηξης πληροφοριών πολλαπλών αισθητήρων.