Περίληψη διδακτορικής διατριβής Γεώργιου Στούμπη

"Μετάδοση, πολυπλεξία και ασφάλεια σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς"

 

Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνικών στα διάφορα υποσυστήματα, αλλά και συνολικά τεχνολογιών, στις ευρυζωνικές διαμορφώσεις και στις τεχνολογίες πολυπλεξίας και πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών είναι ένα συνεχές ερευνητικό ζητούμενο που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Επίσης, το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής επεκτείνεται και στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνικών για τη βελτίωση της ασφάλειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5ης και 6ης γενιάς, με τη βοήθεια του φυσικού επιπέδου. Στόχος της διατριβής είναι να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για ένα πλήθος ερωτημάτων. Πώς και με ποιες τεχνικές μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του φυσικού επιπέδου και των χαρακτηριστικών του έτσι ώστε να ενισχυθούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας ανωτέρων επιπέδων. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη ασφάλεια στο φυσικό επίπεδο. Ποιες είναι οι πιο αποδοτικές τεχνικές και σε ποιες περιπτώσεις. Και τέλος, εάν υπάρχει κόστος σε βάρος άλλων απαιτήσεων που πρέπει να αποδίδει το φυσικό επίπεδο, πχ ρυθμοί μετάδοσης και πολυπλεξία.