Περίληψη διδακτορικής διατριβής Δημητρίου Καλύβα

"Ανάπτυξη μιας ασφαλούς και ευέλικτης Αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Πύλης-Δικτύου για την λειτουργία και διαχείριση Κατανεμημένων Κυβερνο-Φυσικών Δικτύων αισθητήρων για τις συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας"

 

Τα κυβερνοφυσικά συστήματα, συνήθως βασίζονται σε μη κατανεμημένες αρχιτεκτονικές με αποτέλεσμα, την συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία παρακολούθησης και διαχείρισης τους. Οι παρούσες και μελλοντικές πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας, κατασκευάζονται και προορίζονται για την διαχείριση ενός σημαντικού όγκου δεδομένων, ο οποίος προέρχεται κυρίως από συσκευές και υπηρεσίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Ο αναμενόμενος μελλοντικός μετασχηματισμός των καταναλωτών σε παραγωγούς-καταναλωτές (παραγωγή ή / και κατανάλωση) σε συνδυασμό με την αδυναμία του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις όσον αφορά τους θεμελιώδεις στόχους του Διαδικτύου της Ενέργειας (IoE), όπως για παράδειγμα την βελτιστοποίηση της εξισορρόπησης μεταξύ ποσοτήτων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Στην παρούσα διατριβή θα διερευνηθεί ο σχεδιασμός μίας αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Πύλης-Δικτύου και η πιθανή αξιοποίηση της, εντός δικτύου εύρους κατοικίας (HAN), με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών IoT και δικτύων ασύρματων αισθητήρων (WSN). Θα μελετηθούν η μέτρηση, η ποιότητα και η ανταλλαγή της ενέργειας του δικτύου ηλεκτροδότησης, σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας την απαιτούμενη έμφαση, στην ασφάλεια και την κλιμάκωση των συστημάτων. Οι συνεχώς αναδυόμενες Τεχνολογίες Κατανεμημένου Εγγράφου (DLT) είναι σε θέση να προσφέρουν πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος και τη βελτίωση της παρακολούθησης του κόστους παραγωγής και κατανάλωσης.