Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βασίλειου Χειμάρα

Ανάπτυξη ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών (φωνής και δεδομένων), μεγάλης εμβέλειας και χαμηλής ισχύος , βασισμένου σε τεχνικές διαμόρφωσης ανθεκτικές στο θόρυβο, για την ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων εμπορικής και στρατιωτικής χρήσης.

 

Η ασφαλής και άμεση μετάδοση εντολών και πληροφοριών σε αστικές αλλά και σε ευαίσθητες γεωπολιτικές περιοχές τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους φυσικών ή τεχνητών κρίσεων – καταστροφών, προϋποθέτει την αδιάληπτη λειτουργία ενός ασφαλούς  δικτύου επικοινωνιών. Σκοπός της διατριβής είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός ψηφιακού δικτύου ενδοεπικοινωνίας μικρών και μεσαίων αποστάσεων για εμπορικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς.

Πρόκειται για σύστημα τύπου broadcast, όπου η μετάδοση από έναν σταθμό λαμβάνεται από όλους τους άλλους σταθμούς στο δίκτυο. Κάθε σταθμός θα έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει ομιλία (φωνή) με κωδικοποίηση χαμηλού ρυθμού (low bit rate) και μικρό όγκο δεδομένων (πχ μικρά μηνύματα κειμένου, δεδομένα θέσεως – αισθητήρων), τα οποία θα μπορούν να αποθηκευθούν σε μία ασφαλή βάση δεδομένων στο διαδίκτυο. Το βεληνεκές τού συστήματος κυμαίνεται από μικρές αποστάσεις σε αστικούς χώρους και περιοχές με εμπόδια (πχ δασικές), έως μεσαίες αποστάσεις σε ανοιχτό πεδίο ή πάνω από νερό.

Το προτεινόμενο σύστημα θα παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε παρεμβολές (jamming) και μεγάλη δυσκολία στον εντοπισμό του από Electronic Support Measures (ESMs), συνέπεια τής χρήσεως διαμορφώσεων όπως για παράδειγμα αυτές που χρησιμοποιούνται σε μικρού εύρους ζώνης συχνοτήτων σε φυσικό επίπεδο τεχνολογιών LPWAN όπως  LoRa και Sigfox. Επιπλέον θα διαθέτει  κρυπτογράφηση για την μετάδοση των πακέτων φωνής και δεδομένων.

Για την παραπάνω υλοποίηση, απαιτείται η σχεδίαση και υλοποίηση ενός δικτύου αποτελούμενο από σταθμούς βάσης και πομποδέκτες, για την χρησιμοποίηση του σε ένα κέντρο συντονισμού και λήψεων αποφάσεων, με σκοπό την έγκαιρη έκδοση - λήψη οδηγιών – διαταγών, προς όλους τους εμπλεκομένους.