Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τμήματος

Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της ανάγκης ύπαρξης διαφανών διαδικασιών, το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621Β/2020) και το εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχει θεσπίσει ένα σύνολο κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα και τις διαδικασίες που άπτονται της ακαδημαϊκής ζωής στο Τμήμα.

Το σύνολο του Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας του Τμήματος παρατίθεται παρακάτω:

 1. Εσωτερικός Κανονισμός Πα.Δ.Α. - (ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020)
 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος
 3. Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
 4. Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών   
 5. Κανονισμός Εξετάσεων
 6. Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας
 7. Διαδικασία Επανεξέτασης Φοιτητών
 8. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Εκτός ΕΣΠΑ
 9. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Μέσω ΕΣΠΑ
 10. Κανονισμός Κατατακτηρίων Εξετάσεων
 11. Κανονισμός Κινητικότητας
 12. Κανονισμός Παραπόνων
 13. Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου
 14. Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ

 

Προσωρινή δομή διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. 4607/Β/18-7-2023)  

ΝΟΜΟΣ 4957/2022, (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.07.2022)

el_menu