Περίληψη διδακτορικής διατριβής Απόστολου Πασπαλά

"Χαρακτηρισμός και δυνατότητες ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών προερχόμενων από διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

 

H βιομηχανία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ένας από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς. Η ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και του πλούτου παγκοσμίως, έχει οδηγήσει στην απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι στην ατζέντα των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανισμών για πάνω από 40 χρόνια.

Μέσω της διατριβής αυτής αναδεικνύεται  όχι μόνο η αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα της ανακύκλωσης ως δραστηριότητας, αλλά και η αναγκαιότητα του φιλικού τρόπου λειτουργίας της προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, στη διατριβή δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές σε ουσιώδη περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η αντίστροφη μηχανική με εμβάθυνση στα χαρακτηριστικών των παλαιότερων τεχνολογιών και των υλικών του ΗΗΕ και η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, θεωρώντας τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης ένα «ανοικτό σύστημα» όπου οι εισροές από το περιβάλλον (υλικά, ενέργεια, άνθρωποι, κεφάλαια) μετασχηματίζονται σε εκροές, παράγοντας δευτερογενείς πρώτες ύλες και υπηρεσίες προς το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, εστιάζει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία που αναζητά, μέσω της ανακύκλωσης, τρόπους ενσωμάτωσης των εννοιών της επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανανέωσης των υφιστάμενων υλικών και προϊόντων στις υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.

Η εξέταση των μεθόδων ανακύκλωσης ΑΗΗΕ με εστιασμένο ερευνητικό πεδίο στα επικίνδυνα υλικά, σκοπεύει να καταδείξει το εάν η δραστηριότητα της ανακύκλωσης ειδικά για τον οικονομικό και γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας είναι εφικτή, αναγκαία και βιώσιμη ή υπό όρους βιώσιμη. Συνάμα, θα εξετάσει εάν επιτυγχάνεται η διασφάλιση των συνθηκών υγείας και εργασίας όπως και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το εάν ενισχύεται ουσιαστικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναπτύσσονται συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού.