Αναγόρευση Διδακτόρων

uniwa whiteΤμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πα.Δ.Α.

Πίνακας Ανακηρυχθέντων Διδακτόρων

Έτος
Αναγόρευσης

Όνομα

Τίτλος Διατριβής

Επιβλέπων

Καθηγητής

Ερευνητικό Προφίλ και
Δημοσιευμένο Έργο

2022

Λουκίδης Ανδρόνικος

Προσδιορισμός κρίσιμης κατάστασης σε ψαθυρά υλικά με μεθόδους στατιστικής φυσικής, αξιοποιώντας δεδομένα ακουστικών εκπομπών

(Determination of criticality in brittle materials by statistical physics methods, utilizing acoustic emission data)

Δήμος Τριάντης,
ομότιμος καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

2023

Ρηγάκης
Ηρακλής

Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων

(Automatic monitoring of insect fauna at global scales using wireless networks and opto-acoustic sensors)

Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας,
 αναπληρωτής καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

2024 Γιαμαρέλος Νικόλαος

Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με χρήση μεθόδων μεταευρετικής αναζήτησης και μηχανικής μάθησης

(A machine learning perspective of supervised and unsupervised methods for modelling time evolving systems with applications in smart grids)

Ηλίας Ζώης,
αναπληρωτής καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
2024 Καπνόπουλος Αριστοτέλης

Ανάπτυξη και βαθμονόμηση μεθόδων αυτόματου ελέγχου μη γραμμικών συστημάτων με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης με έμφαση στον έλεγχο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων

(Development and tuning of automatic control methods for nonlinear systems using computational intelligence techniques with emphasis on the control of unmanned aerial vehicles)

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης,
καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
2024 Καραμιχαηλίδου Δέσποινα

Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων ακτινικής συνάρτησης βάσης με έμφαση σε προσαρμοστικές τεχνικές

(Development of computational intelligence methods for training radial basis function neural networks with emphasis on adaptive techniques)

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης,
καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

2024 Παπαδημητράκης Μύρων

Ανάπτυξη μεθόδων βελτιστοποίησης και βασισμένου-σε-δεδομένα προβλεπτικού αυτομάτου ελέγχου με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης: σχεδιασμός και εφαρμογές με έμφαση στην οικονομική λειτουργία συστημάτων μηχανικής

(Development of optimization and data-driven model predictive control methods using computational intelligence techniques: Design and applications with emphasis on the economic operation of engineering systems)

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης,
καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
2024 Χρηστάκης
Ιωάννης

Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων

(Systems for measuring and monitoring environmental pollutants using internet of things technology)

Ηλίας
Σταύρακας
,

καθηγητής

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE
((2024)) Πεταρούδης Χρήστος

Λεπτά υμένια διοξειδίου του κασσίτερου ως διαφανές αγώγιμο οξείδιο για διάφορες οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές

(Tin dioxide thin films as a transparent conductive oxide for various optoelectronic applications)
Ιωάννης Κωστής,
αν. καθηγητής
(αφυπηρετήσας)

ORCID

SCOPUS

SCHOLAR GOOGLE

el_menu