Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ

Στα επόμενα χρόνια (2025-2028) θα πραγματοποιηθεί μια νέα σημαντική αναβάθμιση στον ανιχνευτή του πειράματος ATLAS στο CERN, η οποία είναι γνωστή ως Αναβάθμιση ΙΙης Φάσης (Phase-II Upgrade). Για την υλοποίηση της αναβάθμισης αυτής είναι αναγκαίο να επανασχεδιαστούν με καινοτόμες τεχνολογίες όχι μόνο οι ανιχνευτές αλλά και τα ηλεκτρονικά συστήματά τους, ώστε να ικανοποιοηθούν οι κατά πολύ υψηλότερες, από τις σημερινές, απαιτήσεις ακρίβειας, ταχύτητας και χρονισμού. Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ο ΥΔ θα ασχοληθεί με τη σχεδίαση και την αποσφαλμάτωση των καρτών συλλογής και αποστολής δεδομένων (DCT) των ανιχνευτών RPC και την ανάπτυξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για την αξιολόγηση και τον τελικό έλεγχο των καρτών DCT, πριν την τοποθέτησή τους στον ανιχνευτή ATLAS.  Επιπλέον, θα  ασχοληθεί με την  ανάπτυξη  και βελτιστοποίηση πρωτότυπων  ηλεκτρονικών  συστημάτων  υλοποίησης  αλγορίθμων οι οποίοι  ελαχιστοποιούν τον  αριθμό των ψευδών  σκανδαλισμών στις  μονάδες  σκανδαλισμού (οι  οποίες είναι  υπεύθυνες για την  επιλογή σημάτων που  αντιστοιχούν σε  σωματίδια που πρέπει  να καταγραφούν για  περαιτέρω  επεξεργασία). Η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών θα βασιστεί σε επαναδιαμορφώσιμες ψηφιακές πλατφόρμες διατάξεων πυλών (FPGAs) υψηλών επιδόσεων.