Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΧΟΥΔΗ

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σύγχρονης γεννήτριας έκτυπων πόλων κατάλληλης για μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες. Στα πλαίσια αυτά, ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τις βασικές προδιαγραφές της γεννήτριας τα οποία έχουν προσδιοριστεί στην προκαταρκτική μελέτη του μΥΗΕ. Αρχικά, συγκεκριμενοποιούνται οι παράμετροι της προκαταρκτικής σχεδίασης της γεννήτριας, υλοποιείται και επιβεβαιώνεται η σχεδίαση της με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, όπως έχει ήδη υλοποιηθεί σε προϋπάρχουσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του Υ.Δ. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αντικείμενα που δύνανται να διερευνηθούν:Το αντικείμενο της διατριβής είναι η βελτιστοποιημένη σχεδίαση σύγχρονης γεννήτριας έκτυπων πόλων κατάλληλης για μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες. Στα πλαίσια αυτά, ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τις βασικές προδιαγραφές της γεννήτριας τα οποία έχουν προσδιοριστεί στην προκαταρκτική μελέτη του μΥΗΕ. Αρχικά, συγκεκριμενοποιούνται οι παράμετροι της προκαταρκτικής σχεδίασης της γεννήτριας, υλοποιείται και επιβεβαιώνεται η σχεδίαση της με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, όπως έχει ήδη υλοποιηθεί σε προϋπάρχουσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του Υ.Δ. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αντικείμενα που δύνανται να διερευνηθούν: Η επέκταση της διερεύνησης της βελτιστοποίησης με τη μέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας με επιπρόσθετες παραμέτρους. Διερεύνηση της μεταβολής του συντελεστή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης και των αρμονικών της τάσεως εξόδου της γεννήτριας ως συνάρτηση της μεταβολής του φορτίου. Έλεγχος θερμικής φόρτισης μηχανής, έλεγχος μηχανικής καταπόνησης μηχανής ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 49661 - 23/05/2023 Αιγάλεω Ανάπτυξη κατάλληλης συνάρτησης κόστους προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της γεννήτριας. Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων βελτιστοποίησης στη σχεδίαση σύγχρονων γεννητριών, όπως γενετικών αλγόριθμων, πολυκριτηριακών μεθόδων βελτιστοποίησης (μέσω της δημιουργίας χάρτη λύσεων από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των βέλτιστων από αυτές με χρήση κατάλληλου αλγόριθμου). Διερεύνηση άλλων τύπων σύγχρονων γεννητριών, όπως σύγχρονες γεννήτριες μόνιμων μαγνητών (ΣΓΜΜ), διπλής στρώσης κλασματικού βήματος τυλίγματος στάτη, πολυφασικών τυλιγμάτων στάτη και λοξών αυλάκων στάτη