Περίληψη διδακτορικής διατριβής Αριστείδη Ρεπούλια

Η διατριβή εστιάζει στη μελέτη των τριβοηλεκτρικών γεννητριών και ιδιαίτερα  αυτών που δομούνται με κλωστοϋφαντουργικά υλικά. Η συγκομιδή ενέργειας (energy harvesting) απασχολεί ιδιαίτερα την ερευνητική κοινότητα. Η εισαγωγή των τριβοηλεκτρικών γεννητριών υπηρετεί ακριβώς την ανάγκη για προηγμένες μορφές ηλεκτρικής τροφοδοσίας των φορητών ηλεκτρονικών διατάξεων. Το τελευταίο διάστημα, στην έρευνα για τις τριβοηλεκτρικές γεννήτριες έχουν αρχίσει να συνεισφέρουν και οι κλωστοϋφαντουργικές δομές, χάρη στις μεγάλες επιφάνειες επαφής τους, τη δυνατότητα για συνεχή ενεργοποίηση τους, την άνεση και αισθητική που μπορούν να παρέχουν στο χρήστη κλπ. Οι βασικοί στόχοι της εργασίας αυτής, μπορούν να επικεντρωθούν στη σχέση του τριβοηλεκτρισμού με τα δομικά χαρακτηριστικά των υφάνσιμων κλωστοϋφαντουργικών δομών όπως το βαθμό επικάλυψης, το είδος υλικών, τη λεπτότητα, την τραχύτητα των επιφανειών κλπ. Μέσα από το σχεδιασμό και κατασκευή εργαστηριακού πρωτοτύπου δοκιμών διατάξεων τριβοηλεκτρικών γεννητριών που θα επιτρέπει μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων, τη συλλογή κατάλληλων δειγμάτων κλωστοϋφαντουργικών δομών, την πλήρη ανάλυση τους και τη διεξαγωγή πειραμάτων, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει να προάγει τις γνώσεις για τη σχέση των υφαντών κλωστοϋφαντουργικών δομών και της συγκομιδής ενέργειας (energy harvesting) μέσω του τριβοηλεκτρισμού.