Περίληψη διδακτορικής διατριβής Παναγιώτη Παπαδημητρίου

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 αλλά και γενικότερα οι δυσμενείς επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, είναι η μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παράλληλα με την κατάλληλη ενσωμάτωση αποθηκευτικών διατάξεων ενέργειας προκειμένου να μην διαταραχθεί το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (είτε μεταφοράς είτε διανομής). Στην προτεινόμενη έρευνα στόχος είναι η εύρεση του κατάλληλου ενεργειακού χαρτοφυλακίου ανά περιοχή ενδιαφέροντος, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τις ΑΠΕ, τις κατάλληλες αποθηκευτικές διατάξεις, το σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου, καθώς και έναν στόλο ηλεκτρικών οχημάτων με όλες αυτές τις τεχνολογίες ενσωματωμένες στο πλαίσιο του έξυπνου δικτύου. Η εύρεση και η διαχείριση του βέλτιστου ανά περιοχή ενεργειακού χαρτοφυλακίου βάσει του λειτουργικού κόστους και η εύρεση της ελάχιστης τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ενιαίας αγοράς ενέργειας (target model) – με χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης, μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και κατάλληλες μοντελοποιήσεις τεχνολογιών - είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα, προκειμένου να επιτευχθούν σε σημαντικό βαθμό οι στόχοι της ΕΕ αλλά και να κατανεμηθούν τα οφέλη τόσο στους παραγωγούς ενέργειας όσο και στους ενεργούς καταναλωτές (prosumers).