Περίληψη διδακτορικής διατριβής Αλέξανδρου Δόνα

Ανάπτυξη νέων τεχνικών προσομοίωσης αξιοποιώντας εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης και στατιστικής μοντελοποίησης με εφαρμογές σε συστήματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών διεργασιών

 

Η συγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών προσομοιώσεων και τη βελτιστοποίηση τους μέσω τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης αλλά και μεθόδων στατιστικής, με στόχο τη βελτίωση των τελικών προγνώσεων των μοντέλων προσομοίωσης.

Ειδικότερα, στο πρώτο στάδιο της διατριβής θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καταγράφοντας τις τεχνικές που υπάρχουν διαθέσιμες σήμερα και υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες, καθώς και τα αδύναμα σημεία που εμφανίζουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί εδώ σε δύο κατευθύνσεις: Τις τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης και αυτές της στατιστικής μοντελοποίησης.

Στη δεύτερη ενότητα, θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνικών αριθμητικής και στατιστικής προσομοίωσης αξιοποιώντας συνδυαστικά σύγχρονα και ταυτόχρονα καινοτόμα εργαλεία μαθηματικής μοντελοποίησης και υπολογιστικής νοημοσύνης. Εν συνεχεία, προχωρώντας στο επόμενο τμήμα τις εργασίας και αξιοποιώντας τις προαναφερθέντες τεχνικές, θα επιχειρηθεί η εφαρμογή τους σε μοντέλα προσομοίωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων, στοχεύοντας στην αυξημένη ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις ακραίων τιμών, θαλάσσιου κυματισμού, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών διεργασιών.

Στο τελικό στάδιο της διατριβής και ως εφαρμογή των τεχνικών που θα αναπτυχθούν θα γίνει προσπάθεια βελτιστοποίησης ενός μοντέλου προσομοίωσης κίνησης αντικειμένων στη θάλασσα, με σημαντικές εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με χρήση των νέων τεχνικών που αναπτύχθηκαν βασιζόμενες σε τεχνικές προσομοίωσης και εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης.