Περίληψη διδακτορικής διατριβής Παναγιώτη Μοναχέλη

”Εξόρυξη και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου, πάνω από κοινωνικά δίκτυα”

Η μεγάλη ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων την τελευταία δεκαετία έχει εγείρει την ανάγκη για προσέγγιση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτά με ποικίλους τρόπους με σκοπό την βέλτιστη ανάλυσή τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Από την εμφάνιση των αρχικών κεντροποιημένων κοινωνικών δικτύων, μέχρι την σημερινή τάση των αποκεντροποιημένων, τα μεγάλα δεδομένα που παράγονται χρήζουν επεξεργασίας με μεθοδολογίες εξόρυξης αλλά και στη συνέχεια οπτικοποίησης έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτά αποτελέσματα που έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο ακόμα και στο συνολικό κοινωνικό επίπεδο, όπως αυτό της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Στην παρούσα διατριβή,  αντικείμενο μελέτης αποτελεί αρχικά η επισκόπηση των μεθοδολογιών εξόρυξης των μεγάλων δεδομένων και οι τεχνικές οπτικοποίησης αυτών. Η μελέτη θα εστιαστεί στα παραγόμενα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή χρήση των κοινωνικών δικτύων . Θα διερευνηθεί και θα σχεδιαστεί ο βέλτιστος τρόπος οπτικοποίησης των δεδομένων και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του σε σενάρια, όπως αυτό της διασποράς ψευδών ειδήσεων.