Ερευνητική Πολιτική και Κατευθύνσεις

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι ερευνητικά ενεργό και συμμετέχει ως κύριος ερευνητής ή συντονιστής σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και έργα. Επιπρόσθετα διαθέτει αποδεδειγμένα αξιόλογο δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και μπορεί να υποστηρίξει ερευνητικές δράσεις σε τεχνολογίες αιχμής στο ευρύτερο πεδίο της σύγχρονης επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Βασικός στόχος της πολιτικής του Τμήματος είναι η αριστεία στην Έρευνα. Το Τμήμα επιδιώκει συστηματικά να ενισχύσει την συσπείρωση του δυναμικού του στις υπάρχουσες θεσμοθετημένες ερευνητικές δομές, ώστε να προκύψει η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, την αύξηση των αντίστοιχων δεικτών και την εξασφάλιση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές ή διεθνείς πηγές. Το όραμα του Τμήματος είναι η εδραίωση και η καταξίωσή του στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον ως ενός βασικού και αναγνωρίσιμου παράγοντα στο χώρο της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος υποστηρίζεται από το σύνολο του προσωπικού, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και το διευρυνόμενο δίκτυο εθνικών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και ανταλλαγών που οικοδομείται με πρωτοβουλία του προσωπικού.

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος στοχεύει στην παράλληλη δραστηριοποίηση σε τρεις άξονες, για την κάλυψη:

(α) των κύριων και κλασικών περιοχών του γνωστικού αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ενέργεια, επικοινωνίες, δίκτυα και Διαδίκτυο, υπολογιστικά συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα, μικροηλεκτρονική τεχνολογία),

(β) των νέο-αναδυόμενων περιοχών σύγχρονου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που αποτελούν πεδία δι-επιστημονικής συνεργασίας, όπως τα ευφυή δίκτυα, τα οργανικά ηλεκτρονικά, τα φορετά ηλεκτρονικά, τα σύγχρονα πολυλειτουργικά υλικά, οι φιλικές προς το περιβάλλον ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις και συσκευές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(γ) των πεδίων «οριζόντιου» ενδιαφέροντος, όπως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, η Διοίκηση Ποιότητας, η Επιχειρησιακή Έρευνα και θέματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Στις ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμμετέχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, ενώ στενή αλληλεπίδραση υπάρχει με τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

Οργανωτικά και διοικητικά οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος υποστηρίζονται από τα θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια και τις υποδομές τους. Σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής του Τμήματος είναι η εξασφάλιση πόρων για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών και του εξοπλισμού των Εργαστηρίων καθώς και για την πιστοποίησή τους για την παροχή υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τις δραστηριότητες αυτές μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

el_menu