Περίληψη διδακτορικής διατριβής Φωτεινής Μεταξά

"Μετρητικές Διατάξεις-Εκπαίδευση σε Μηχανικούς"

Η εκπαιδευτική διαδικασία και οι τρόποι διδασκαλίας είναι θέματα που απασχολούν έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα.  Η πολυπλοκότητα και οι πολλαπλές διαστάσεις τους, συνδέονται με διάφορα ζητήματα και γι’ αυτό βρίσκονται πάντοτε στην επικαιρότητα προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις και απασχολώντας, συστηματικά, πολλούς ειδικούς τα τελευταία χρόνια. Στην προτεινόμενη διατριβή, αρχικά, θα πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική έρευνα που αφορά τον τρόπο προσέγγισης διδασκαλίας του κάθε εκπαιδευτικού. Στην συνέχεια,  θα πραγματοποιηθεί μία σύγκριση εκπαιδευτικών μεθόδων οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί στο θεσμοθετημένο εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Ισχύος και θα προταθούν εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας. Τέλος, θα δοθεί και μία κοινωνιολογική προσέγγιση της εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να την επηρεάσουν.