Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΑΥΓΕΡΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟY

Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες δακτυλιοφόρου δρομέα, παρά το ότι διαθέτουν εξαιρετικά ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, υστερούν έναντι των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα, στο κόστος συντήρησης, λόγω των ψηκτρών και των δακτυλίων τους.Οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες δακτυλιοφόρου δρομέα, παρά το ότι διαθέτουν εξαιρετικά ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, υστερούν έναντι των ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα, στο κόστος συντήρησης, λόγω των ψηκτρών και των δακτυλίων τους.Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να μελετηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλου ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος, μικρού μεγέθους, ικανού να τοποθετηθεί στον άξονα ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέα (ΑΤΚΔΔ) και να ελέγξει την ταχύτητά του.Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος, προτείνονται αρχικά τρεις τοπολογίες, των οποίων η αποτελεσματικότητα θα μελετηθεί.Α) Μετατροπέας με πυκνωτή, έξι IGBT και αντιπαράλληλες διόδους, σε διάταξη αντιστροφέα. ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ.ΠΡΩΤ: 47756 - 16/05/2023 ΑιγάλεωΒ) Μετατροπέας με τρία θυρίστορ και αντιπαράλληλες διόδους.Γ) Μετατροπέας με τρία TRIAC.Και οι τρεις παραπάνω διατάξεις θα μελετηθούν ως προς την καταλληλότητά τους, για να τοποθετηθούν στον άξονα του δρομέα του κινητήρα.Η επιτυχής ανάπτυξη ενός εκ των τριών παραπάνω ή άλλου μετατροπέα, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην εξάλειψη των δακτυλίων του κινητήρα.Κάτι τέτοιο, θα αποτελούσε σημαντική βελτίωση του ΑΤΚΔΔ, καθώς οι δακτύλιοι:Απαιτούν συχνή συντήρηση.Αυξάνουν τη μηχανική τριβή.Αυξάνουν την ηλεκτρική αντίσταση του δρομέα (άρα και την ολίσθηση).Αναφορές:"Ηλεκτρικές μηχανές.", Παντελής Β. Μαλατέστας."Συστήματα οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων.", Στέφανος Ν. Μανιάς, Παντελής Β. Μαλατέστας."Vector control of AC machines.", P. Vas, Oxford University Press."Διανυσματικός έλεγχος τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.", Ε. Μητρονίκας."Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα.", R. Krishnan.Λέξεις κλειδιά: Επαγωγικοί κινητήρες, Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες δακτυλιοφόρου δρομέα, Τριφασικοί κινητήρες τυλιγμένου δρομέα, Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος.