Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για πρόσληψη σε θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υπόμνημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (Α.Π. 65915/15-07-2022 ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/08/2022  Β’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΔΑ: 6ΑΟ846Μ9ΞΗ-Ο6Χ).

 

Αρίθμηση γνωστικών αντικειμένων

Γνωστικά Αντικείμενα 1-3

Γνωστικά Αντικείμενα 4-6

Γνωστικά Αντικείμενα 7-9

Γνωστικά Αντικείμενα 10-12

Γνωστικά Αντικείμενα 13-15

Γνωστικά Αντικείμενα 16-18

Γνωστικά Αντικείμενα 19-21

Γνωστικό Αντικείμενo 22

 

 

el_menu