ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ1872Β/8-5-2021 (σελ. 21818) δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ και οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, η οποία είχε ανασταλεί από 7/11/2021, να συνεχίσουν την ΠΑ με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για να ολοκληρωθεί η ΠΑ πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη η τροποποιητική σύμβαση ΠΑ που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ στον καθορισμό των ημερομηνιών ώστε να συμπληρώνεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ΠΑ των έξη μηνών.

 

Όσοι φοιτητές πραγματοποιούν την ΠΑ εξ αποστάσεως μπορούν να συνεχίσουν χωρίς αλλαγή μέχρι την ολοκλήρωσή της ή να την μετατρέψουν σε ΠΑ με φυσική παρουσία αν αυτό απαιτηθεί από τον εργοδότη τους. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να συμπληρωθεί η τροποποιητική σύμβαση που αναφέρεται παραπάνω.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Η.&Η.Μ.

Ε. Κυριάκης – Μπιτζάρος

el_menu