Η πρώτη τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης διδάκτορα του Τμήματος Η.&Η.Μ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 η πρώτη τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η αναγόρευση του Διδάκτορος Ανδρόνικου Λουκίδη, έγινε σε δημόσια συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Η.&Η.Μ. με την παρουσία  του πρύτανη Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, των τριών Αντιπρυτάνεων και του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Καθηγητή Γεώργιου Ιωαννίδη.
Η τελετή αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθώς επιτυγχάνεται, μέσα στο αναμενόμενο χρονικό διάστημα, ένας ακόμη στόχος στην πορεία προς την αναγνώρισή του και την εμπέδωση της φυσιογνωμίας του ως ενός ακαδημαϊκού Ιδρύματος με υψηλή απόδοση τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον ερευνητικό τομέα. 


Η διδακτορική διατριβή του Ανδρόνικου Λουκίδη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ και χρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”.
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν ο προσδιορισμός της κρίσιμης κατάστασης σε ψαθυρά υλικά αξιοποιώντας δεδομένα ακουστικών εκπομπών.
Το πρόβλημα που μελετήθηκε άπτεται άμεσα ενός εκ των πλέον ζωτικών προβλημάτων και προκλήσεων της τρέχουσας επιστημονικής έρευνας όσον αφορά την αποκάλυψη κρυφών δεικτών προ-αστοχίας υλικών, όπως παράγωγα τσιμέντου, μάρμαρα και συνθετικά υλικά, τα οποία δέχονται μηχανικές καταπονήσεις, ως δομικά στοιχεία κατασκευών. Τα ακουστικά σήματα που εκπέμπονται όταν τα υλικά αυτά δέχονται μηχανικά ερεθίσματα ερευνήθηκαν υπό το πρίσμα σύγχρονων μεθόδων, όπως η ανάλυση στο πεδίο του φυσικού χρόνου (natural time, NT) και η εφαρμογή μεθοδολογιών μη-εκτατικής στατιστικής φυσικής (non-extensive statistical physics, NESP).
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται σε 13 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 10 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχουν ήδη λάβει έναν αριθμό αναφορών από ομότιμους ερευνητές.
(Φωτογραφία: Ευτυχία Περιβολάρη)

el_menu