Πανδημία Covid-19: Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

Η ερευνητική αναφορά "Πανδημία Covid-19: Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στο ελληνικό δημόσιο σχολείο", με τα αποτελέσματα πανελλήνιας επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση" όπου συμμετέχει το Τμήμα μας, είναι διαθέσιμη σε ελεύθερη πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους ερευνητές - εκπαιδευτικούς, στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://icte.ecd.uoa.gr/images/announcements/covid19_report.pdf). 

el_menu