Αντιστοιχήσεις Μαθημάτων του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών Η.&Η.Μ.με αυτά 4ετούς

Δείτε εδώ τις αντιστοιχήσεις των μαθημάτων του νέου 5ετούς προγράμματος σπουδών του τμήματος Η.&Η.Μ. με αυτά 4ετούς προγράμματος που ίσχυε
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υπάρχει περίπτωση μικρών αλλαγών αν διαπιστωθούν αστοχίες.


Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος
Πρόεδρος τμήματος Η.&Η.Μ.

el_menu