ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Κου  Αθανάσιου Ψάλτη

Την Παρασκευή 21/6/2024, και ώρα 13.00, σας προσκαλούμε στη δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Ομοσπονδιακή, πολυπρακτορική, βαθιά και ενισχυμένη μάθηση (Federated, Multi-agent, deep reinforcement learning)» η οποία εκπονήθηκε από τον Υποψήφιο Διδάκτορα κ. Αθανάσιο Ψάλτη, στο πλαίσιο του προγράμματος Διδακτορικών σπουδών με συνεπίβλεψη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
 Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ζβ109 της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα, με δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία από απόσταση στον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI2M2NkZTAtZjRjNS00YjJjLWExZjItMzQ3MGE5NDFiZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a9beaad2-119b-4430-bc89-f507121b13a8%22%7d
Ο Επιβλέπων Καθηγητής 
Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης

el_menu