Ανοικτή πρόσκληση σε παρουσίαση Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής & Οριστικοποίησης Τίτλου (άρθρο 8 ΚΔΣ)

Σας προσκαλούμε στην υποστήριξη πρότασης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΔΣ, της Υποψήφιας Διδάκτορος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών κ. Κλεοπάτρας Ντούρου με θέμα:

«Μελέτη της χωροχρονικής εξέλιξης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας»

Η υποστήριξη της πρότασης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 στις 11:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48badf22f49942ef97a90573f2b2f459%40thread.tacv2/1715944311116?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22deedd351-cb3b-4660-b852-f7afd6c57d4f%22%7d

O Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής,

Νικόλαος Μ. Μανουσάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

el_menu