Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Τίτλος Διπλωματικής στα Ελληνικά: Φασματοσκοπία διάχυτης ανάκλασης για την ανάλυση θρεπτικών συστατικών του εδάφους.

Τίτλος Διπλωματικής στα Αγγλικά: Diffuse Reflectance Spectroscopy for Soil Analysis.

Ημερομηνία: 11.3.2024Ώρα: 20:00

Σύνδεσμοςhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3algipsq8TTohi_unAWYBDKCjJsCuI0lPw38eUxVZdA8w1%40thread.tacv2/1709893293379?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2257dfa521-bef9-4270-98db-04e5f5a3644e%22%7d

el_menu