Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Α. Καλαϊτζάκης, 

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας στην ελληνική γλώσσα:
Τεχνικές εύρωστης εκμάθησης μετρικών σε χώρους πολλαπλότητας πινάκων συνδιακύμανσης για χρήση σε εφαρμογές ταξινόμησης προτύπων και μηχανικής μάθησης

Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας στην αγγλική γλώσσα:
Robust Distance Measure for Similarity-Based Classification on the SPD Manifold

Ημερομηνία: 11.3.2024
Ώρα: 13:00
Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZhMDU3MWYtZThkZS00NzYzLTk2NjUtNjNmNWM4MzIzNjE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22d5a5178d-1072-4f84-b7f5-488b75f9dae2%22%7d

el_menu