ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με αποστολή στο e-mailτης Γραμματείας του Τμήματος eee@uniwa.gr  έως και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις της κατηγορίας μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής (αποδεκτή Υ.Δ. μέσω του Gov.gr), στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι αρχεία μορφής pdf.

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την κατάθεσή τους, οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) εάν γίνονται δεκτοί/ές για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Στο εν λόγω e-mailθα περιέχονται πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μην προβαίνουν σε καμιά ενέργεια για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσής τους εάν προηγουμένως δεν ενημερωθούν ότι έχουν γίνει δεκτοί/ές για εγγραφή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

el_menu