Εξέταση διπλωματικής εργασίας Κολερού Αθανασίου

Την Τρίτη 19-7-2022 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του κ. Κολερού Αθανασίου στη διπλωματική του εργασία "Μελέτη προβλημάτων ποιότητας ισχύος από παλμικά φορτία για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων" μέσω ms-teams ώρα 10.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b8OaUX3YkNaWjwpPY6Rv0P5gau6C--YjPaINN03wbU1%40thread.tacv2/1657968464987?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22320aaa36-06d0-44a8-ab6f-68bb20bbd125%22%7d

el_menu