Παρουσίαση ως προς το Άρθρο 8 Διδακτορικής Διατριβής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος να παρακολουθήσει την παρουσίαση του Υποψήφιου Διδάκτορα Παναγιώτη Μοναχέλη για την Πρόταση της Διδακτορικής Διατριβής του, στα πλαίσια οριστικοποίησης του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 8 του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος (ΦΕΚ 4658/τ.Β/18-10-2018). Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα εξής στοιχεία:

Τίτλος Θέματος

Διδακτορικής

Διατριβής

Γλώσσα Διατριβής

“Εξόρυξη και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου πάνω από κοινωνικά δίκτυα”

“Big Data Mining and Visualization over online Social Networks”

Αγγλική

Ονοματεπώνυμο Υ.Δ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΕΛΗΣ

Τριμελής

Συμβουλευτική

Επιτροπή

Περικλής Παπαδόπουλος

Καθηγητής

Τμήμα Η.Η.Μ. ΠΑ.Δ.Α. (Επιβλέπων)

Χαράλαμπος Πατρικάκης

Καθηγητής

Τμήμα Η.Η.Μ. ΠΑ.Δ.Α. (Μέλος)

David

Ebert

Professor

University of Oklahoma

(Μέλος)

Τρόπος παρουσίασης

Διαδικτυακά μέσω MS Teams

Hλεκτρονικός σύνδεσμος παρουσίασης

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJlMDkzMzItYjVkYS00NmJjLWFiMmItZjlmNDM0ZTI5ZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a9beaad2-119b-4430-bc89-f507121b13a8%22%7d

Ημέρα - Ώρα

Τρίτη 18/1/2022

19:00 - 20:00

Αιγάλεω, 5/1/2022

Ο Επιβλέπων

Π. Παπαδόπουλος,

Καθηγητής

el_menu