Παρουσίαση Υ.Δ. Ιωάννη Χρόνη για την οριστικοποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής του

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Ιωάννης Χρόνης θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Συμβολή στη διερεύνηση των φυσικοχημικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ελαίων φυτικής προέλευσης για υποκατάσταση των ορυκτών στον εξοπλισμό υψηλών τάσεων, στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού.»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/01/2022 στο διάστημα 10:00-11:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a109b5f4ff6154d3391b229ba3e428b38%40thread.tacv2/1641291484087?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2269d76133-da39-481d-afac-403e49746d68%22%7d  

el_menu