Παρουσίαση Υ.Δ. Γεωργίου Τσώνου για την οριστικοποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής του

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Γεώργιος Τσώνος θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ» . 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/11/2021 στο διάστημα 16:00-17:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0e20702377a8473f9eb99be936e58585%40thread.tacv2/1636902026381?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2257dfa521-bef9-4270-98db-04e5f5a3644e%22%7d 

el_menu