ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε από τον φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ

Ιωάννη Γιαννακόπουλου

με θέμα:

"Μελέτη ευπαθειών και κυβερνοφυσικών επιθέσεων σε βιοϊατρικές συσκευές και συσκευές βιομετρικών δεδομένων"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/07/21 και ώρα 09:00.

Η παρουσίαση κατόπιν της λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdmOWVhYjQtMDI0Zi00ZGNmLWI2YmEtNmNiY2FiMjhkN2U1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22a9beaad2-119b-4430-bc89-f507121b13a8%22%7d

Ο Επιβλέπων την Διπλωματική Εργασία 

Χαράλαμπος Ζ. Πατρικάκης

 

el_menu