Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση στο πενταετές ΠΠΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές, που παρακολουθούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Η.&Η.Μ., ότι προβλέπεται η διεξαγωγή δίμηνης πρακτικής άσκησης μετά το 8ο εξάμηνο.

Η ΠΑ είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Για την υποβολή αιτήσεων για ΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη, το νωρίτερο με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

el_menu