Παρουσίαση Υποψήφιου Διδάκτορα Κωνσταντίνου Ορφανίδη για την οριστικοποίηση του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής του.

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του θέματος Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 8 του ΚΔΣ του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) ο Υποψήφιος Διδάκτορας κ. Κωνσταντίνος Ορφανίδης θα παρουσιάσει τα έως τώρα ερευνητικά αποτελέσματα και τις σχεδιαζόμενες μελλοντικές εργασίες της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο: «Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια» .

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/04/2021 στο διάστημα 15:00-16:00. Για την παρακολούθηση της παρουσίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο MS Teams σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU4YTI4ZDYtMjljMy00ZDFlLTk5ZmMtYmIzZjc5MDE1MTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22eda804c7-20bd-4a20-a9bb-d25f19101773%22%7d

el_menu