Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων :

α) Ηλεκτρονικής και Υλικών,

β) Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημά- των και

γ) Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

θητείας από 01.09.2023 έως και 31.08.2025

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΝΤΗ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

el_menu