ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με βάση την με αριθ. 08/16-06-2022 (θέμα 11ο – Β «Προκήρυξη») πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών, Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

el_menu