Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Πολυμερικών Υλικών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ28465
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Πολυμερικών Υλικών είναι ένα εργαλείο για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και την κατανόηση της συμπεριφοράς και των ιδιοτήτων υλικών που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών στα πεδία της Ηλεκτρονικής και της Ηλεκτρολογίας και αποτελεί έναν τομέα θεμελιώδους έρευνας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων πολυμερικών υλικών και εφαρμογών τους.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Μάθηση με εφαρμογές σε Ενσωματωμένα Συστήματα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ28466
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Τα Ενσωματωμένα Συστήματα αποτελούν ένα ώριμο και αναπτυγμένο πεδίο που συνδυάζει υλικό (hardware) και λογισμικό (software) υπολογιστικών μικροσυστημάτων για πληθώρα εφαρμογών, τα οποία συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται μεγάλου όγκου δεδομένα διαφόρων τύπων. Για την εξαγωγή
και περαιτέρω αξιοποίηση της χρήσιμης μόνο πληροφορίας και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από το ψηφιακό σύστημα πρέπει να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα μηχανικής μάθησης. Η τομή και η σύζευξη των δύο αυτών πεδίων στην οποία εστιάζει το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και αποτελεί χώρο στον οποίο αναμένεται εξέλιξη στη γνώση και την τεχνολογία στο άμεσο μέλλον.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

el_menu