Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980

Το τμήμα ΗΗΜ προκηρύσει θέσεις διδασκόντων βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2021– 2022 για τη διδασκαλία των εξής μαθημάτων:
1. Στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος μεγάλης ισχύος» τα μαθήματα:
EEE.2.3 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (2ο εξάμηνο σπουδών).
EEE.6.2 Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (6ο εξάμηνο σπουδών).
ΕΕΕ.8-1.8 Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων & Λιμένων (8ο εξάμηνο σπουδών).
2. Στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα» τα μαθήματα:
EEE.4.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων (4ο εξάμηνο σπουδών).
EEE.8-3.1 Λειτουργικά Συστήματα (8ο εξάμηνο σπουδών).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

el_menu