Έναρξη διαλέξεων για το μάθημα "Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι" του τμήματος Α3 με επώνυμα "Π-Ω

Καλημέρα σας,

σας ανακοινώνεται ότι το μάθημα "Ηλεκτρικά κυκλώματα Ι" του τμήματος Α3 με επώνυμα "Π-Ω" θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 12-10-2020 εξ αποστάσεως με χρήση του προγράμματος MS-TEAMS με τους ακόλουθους συνδέσμους:

για τη Δευτέρα:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb48c0d9706149de990d4717264757db%40thread.tacv2/1602232663005?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22320aaa36-06d0-44a8-ab6f-68bb20bbd125%22%7d

για την Τρίτη:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb48c0d9706149de990d4717264757db%40thread.tacv2/1602232698112?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22320aaa36-06d0-44a8-ab6f-68bb20bbd125%22%7d

Παρακαλείσθε:

(α) να εγκαταστήσετε το MS-Teams σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να χρησιμοποείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Επιπλέον τα μικρόφωνα κ η κάμερα σας πρέπει να είναι κλειστή.

(β) να εγγραφτείτε με τους ιδρυματικούς κωδικούς που έχουν δοθεί σε e-class σε σχετικό μάθημα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι (τμήμα Α3 με επώνυμο "Π... " ως "Ω..." - Θ... (ΕΕΕ.1.3)

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά

Εκ των διδασκόντων.

el_menu