ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙ

Απαλλάσσονται από ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙ, όσοι βρίσκονται στην λίστα.


Σημείωση: Οσοι δεν είχαν γράψει τον Α. Μ. στην αίτησή τους δεν φαίνονται στην λίστα.
Επίσης, κάποιοι Α.Μ. μπορεί να είναι λανθασμένοι διότι δεν ήσαν ευκρινώς γραμμένοι στην αίτηση

el_menu