Απαλλαγές Αγγλικών

Οι απαλλαγές από τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (α & β εξαμήνων) αφορούν στην περίοδο Φεβρουάριος 2024 - Ιούνιος 2024

Α.Μ.
50106816
23387041
23387076
212017089
23387177
23387160
23387048
262017035
23387123
45075
19387128
22387124
23387166
23387169
4292
23387085
23387006
23387006
23387078
22387160
48347007
20387294

el_menu