Ανακοίνωση μαθήματος "Οικονομικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Στα πλαίσια του μαθήματος "Οικονομικός σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20-1-2021, ώρα 09.00-10.00, η εισαγωγική διάλεξη "Η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα – Target Model" από το Δρ. Ανδρέα Βλάχο, Προϊστάμενο Δ/νσης Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Ο σχετικός σύνδεσμος στο MS-Teams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2646b87ac5fe41e092f40c00049e3897%40thread.tacv2/1602438362623?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22320aaa36-06d0-44a8-ab6f-68bb20bbd125%22%7d

el_menu