ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι 

Τα μαθήματα αρχίζουν την Πέμπτη 15/10/2020 και θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά - μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS – λόγω των περιορισμών εξ αιτίας της πανδημίας. 

Αρκετοί φοιτητές έχουν ήδη εγγραφεί στο e-class, καλούνται να το κάνουν και οι υπόλοιποι όταν αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου . 

Το link πρόσβασης στο MS TEAMS είναι αυτό που ακολουθεί και θα χρησιμοποιείται το ίδιο κάθε φορά. 

Η ομάδα λέγεται : ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-21 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addd363946e4c400b94b0a222313da8fc%40thread.tacv2/1602573184485?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%222ee6c4c4-8183-4561-a324-7baf48f5217c%22%7d 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι φοιτητές/τριες έχουν πτυχίο επιπέδου Β2 ή ανώτερο απαλλάσσονται από την ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙ (α’ & β΄ εξαμήνων), αφού προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου αυτού στην γραμματεία του τμήματος μαζί με αίτηση που θα τους δοθεί εκεί. Ακολούθως, οι αιτήσεις αξιολογούνται  και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. 

Η διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να γίνει άμεσα και γίνονται επίσης αποδεκτά πτυχία που θα αποκτηθούν κατά την διάρκεια των σπουδών των φοιτητών/τριών 

Ο Καθηγητής 

Παναγιώτης Τσατσαρός 

el_menu