Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙI (Ε)" (ΕΕΕ.7-3.2)

Ενημερώνονται οι φοιτητες/τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙI”, ότι πρέπει να εγγραφούν στο e-class αυτού. Στον χώρο αυτόν θα αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις του μαθήματος καθώς και όλο το ψηφιακό μαθησιακό υλικό.

Για το εργαστήριο

Στ. Παπαποστόλου

el_menu