Έναρξη του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ – ΘΕΩΡΙΑ Τμήμα 1-3 (Π-Ω)

Η διδασκαλία του μαθήματος ΕΕΕ.1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ  για το Τμήμα [1-3] (από Π έως Ω) θα πραγματοποιείται από απόσταση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 μέσω του MS Teams από την Πέμπτη 15/10/2020 στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a81f1e1a7720543a68363a80257c99dbb%40thread.tacv2/1602491908682?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22eb6df56e-62e1-41fd-9d78-6226b4719c6b%22%7d

Επίσης οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στο eclass του μαθήματος.

Η Καθηγήτρια

Χ. ΑΓΓΕΛΗ

el_menu