Έναρξη μαθημάτων Ηλεκτρακουστική Ι στο Teams / Οδηγίες σύνδεσης eclass

Όλοι οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα Ηλεκτρακουστική Ι, καλούνται να συνδεθούν με το πιο κάτω link τη Δευτέρα 12/10/2020 στις 9:00 το πρωί στην πρώτη διάλεξη που θα γίνει εξ’ αποστάσεως στην πλατφορμα Teams, στην οποία και θα δοθούν και χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα όπως οδηγίες σύνδεσης στο eclass.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a7040e3429444f94e87e5847ca2af5%40thread.tacv2/1602352998210?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22d2e0d2d3-ef51-4aa7-828c-48ad67172abc%22%7d

 

el_menu