Έναρξη διαλέξεων μαθήματος ΕΕΕΕ.9-2.2: Ασύρματες Ζεύξεις - Διάδοση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο τπυ Τμήματος:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcfe64ba23854c648f68beaa9edacd2e%40thread.tacv2/General?groupId=616f4110-681a-4890-8023-4fcbb165a765&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

el_menu