Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Καπνόπουλος Αριστοτέλης

"Αυτόματος έλεγχος μη επανδρωμένων οχημάτων με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης"

Το αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με την ανάπτυξη μεθόδων αυτόματου ελέγχου με σκοπό τη δημιουργία ευφυών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη του τετρακόπτερου, ο έλεγχος του οποίου αποτελεί ένα δύσκολο έργο,καθώς η δυναμική του συμπεριφοράεπιδεικνύειυποδιεγειρόμενους,μη γραμμικούς και ισχυρά συζευγμένους όρους.Μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης όπως η ασαφής λογική,τα νευρωνικά δίκτυα,οι εξελικτικοί αλγόριθμοικαι νοημοσύνη σμήνους θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να προσδώσουν στοιχεία ευφυΐας στα οχήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθόδων προβλεπτικού ελέγχου (modelpredictivecontrol,MPC)και πιο συγκεκριμένα στην επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης που σχηματίζεται σε έναν ελεγκτή MPCμε τεχνικές νοημοσύνης σμήνους και στην ανάπτυξηνέων δυναμικών προβλεπτικών μοντέλωνπου θα βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα.