Περίληψη διδακτορικής διατριβής Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος

"Ανάπτυξη  Πληροφοριακού Συστήματος Εκτάκτων Καταστάσεων βασισμένου στην τεχνολογία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας"

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων σύνθετων καταστάσεων κινδύνων με τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες να καλύπτουν  κάθε πλευρά της διαγνωστικής διαδικασίας, όπως έγκαιρο εντοπισμό, πρόγνωση, αποκατάσταση και διόρθωση της αιτίας του προβλήματος όταν είναι δυνατόν. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί ένα υψηλά αλληλεπιδραστικό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει τον συνδυασμό συμβολικών αντιπροσωπεύσεων και αριθμητικών υπολογισμών με αποτελεσματικό τρόπο.

Το μαθηματικό μοντέλο θα πρέπει να είναι ικανό να προβαίνει σε συγκρίσεις και διαγνωστικές αποφάσεις βασισμένες σε δυναμικά εναλλασσόμενες καταστάσεις.

Το περιβάλλον για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση της γνώσης που προέρχεται από διάφορες πηγές θα δημιουργηθεί με συνδυασμό κατάλληλων αναπτυξιακών περιβαλλόντων και προγραμμάτων.

H δημιουργία ενός ευφυούς πληροφοριακού συστήματος για την παροχή πληροφόρησης σε πολίτες αλλά και για τη διαχείριση καταστάσεων κινδύνου βασισμένο στην ανάλυση κατάλληλων μεταβλητών και δεδομένων αξιοποιώντας τις δυνατότητες ευφυούς τεχνολογίας αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας.