Περίληψη διδακτορικής διατριβής Μύρωνα Παπαδημητράκη

"Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο συστημάτων"

 

Το αντικείμενο της εν λόγω διδακτορικής διατριβής αφορά στην ανάπτυξη αλγορίθμων που βασίζονται στην υπολογιστική νοημοσύνη με στόχο την βελτιστοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο πολύπλοκων και μη γραμμικών συστημάτων. Η ανάπτυξη μοντέλων αυξημένης ακρίβειας με μεθόδους νευρωνικών δικτύων και μηχανικής μάθησης, καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων πολύ-κριτηριακής βελτιστοποίησης μέσω τεχνικών εξελικτικού υπολογισμού και ευφυΐας σμήνους αποτελούν σημαντικούς στόχους της διατριβής. Από τη σκοπιά του αυτομάτου ελέγχου, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνική του ελέγχου προβλεπτικού μοντέλου, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη νέων, βελτιστοποιημένων μεθοδολογιών για κατανεμημένο έλεγχο βασισμένο σε μοντέλα πρόβλεψης νευρωνικών δικτύων και μεθόδους εξελικτικού υπολογισμού.