Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ευστάθιου Κυριάκη

Ανάπτυξη Μοντέλων για τη Βέλτιστη Μετάβαση σε μια Οικονομία Μηδενικών Αποβλήτων μεγιστοποιώντας την ανάκτηση υλικών και ενέργειας

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μοντέλων αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων μεγιστοποιώντας την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης μιας οικονομίας μηδενικών αποβλήτων – χαμηλού άνθρακα με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου διαμόρφωσης αποφάσεων για τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων που θα οδηγεί στην κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που θα οδηγούνται σε ταφή, στοχεύοντας στο μηδενισμό τους, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας, σύμφωνα και με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην μεγιστοποίηση της μετατροπής των παραγόμενων αποβλήτων σε χρήσιμα - αξιοποιήσιμα προϊόντα ή πόρους (π.χ. μέταλλα, ενέργεια), με αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικό, ενεργειακό και σε κοινωνικό επίπεδο. Στόχος είναι το εργαλείο αυτό να δίνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά αποτελέσματα για την επιλογή του βέλτιστου κάθε φορά μεθοδολογικού – οικονομικού μοντέλου για την επίτευξη του στόχου για μηδενικά απόβλητα με το μικρότερο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα και τα μέγιστα δυνατά περιβαλλοντικά – ενεργειακά οφέλη, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, παραμέτρους και ιδιαιτερότητες των υπό εξέταση κοινωνιών-περιοχών.